Regulamin

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 

 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz zamieszczania ogłoszeń i reklam na stronach www.dobralogistyka.pl  (zwany dalej jako serwis ). Niniejszy regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, o którym mowa w pkt 2, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

 

 

 

2.  Właścicielem serwisu jest firma

 

TSL Consulting Krzysztof Holka

 

ul. Pod Blankami 4/6, 

 

85-034 Bydgoszcz,

 

+48 882-700-300

 

marketing@dobralogistyka.pl

 

NIP: 554-265-86-61

 

REGON: 340738930

 

 

Nr konta bankowego:

 

mBank: 60 1140 2004 0000 3802 6829 9145

 

 

 

3.  Użytkownikami serwisu (zwanymi dalej Użytkownicy) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz  osoby je reprezentujące na podstawie ważnych pełnomocnictw.

 

 

 

4.  Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń, ich elementów, w szczególności zdjęć i ilustracji umieszczonych w serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody serwisu.

 

 

 

5.  Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez serwis w dowolnym miejscu na stronie z ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z serwisem. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w sposób niezakłócający prezentacji ogłoszenia. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat funkcjonowania serwisu www.dobralogistyka.pl oraz jego partnerów.

 

 

 

6.  Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez serwis i podmioty z nim współpracujące elementów treści już umieszczonych  i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń,  o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia bądź danej oferty.

 

 

 

7.  Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych informacji. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec swoich użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód - zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich - związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu jak również nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi.

 

 

 

8. Serwis dobralogistyka.pl jest bezpłatny. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat w przyszłości.

 

 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

 

 

 

1.  Użytkownik umieszczający daną ofertę ponosi wszelką odpowiedzialność za jej treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi ,miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami, oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 

2.  Użytkownik ponadto jest zobowiązany do:

 

    i.     Przestrzegania regulaminu serwisu dobralogistyka.pl i jego poprawek,

 

    ii.    Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.

 

3.  Użytkownik ma prawo do:

 

    i.     Dostępu do serwisu dobralogistyka.pl

 

    ii.    Dokonywania zmian danych rejestracyjnych - wpisu do katalogu firm.

 

    iii.   Dodawania produktów i usług oferowanych przez siebie.

 

    iv.   Dodawania ogłoszeń ruchomości na sprzedaż do działu giełda sprzętu

 

    v.    Dodawania ogłoszeń dam pracę i szukam pracy do działu praca

 

    vi.   Dodawania ogłoszeń wynajmu powierzchni magazynowych, do działu powierzchnie magazynowe

 

    vii.  Dodawania informacji o wydarzeniach do działu kalendarz

 

    viii.  Dodawania informacji o szkoleniach, do działu szkolenia

 

    ix.   Dodawania wypowiedzi na forum

 

    x.    Użytkownik upoważnia serwis dobralogistyka.pl do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.

 

 

 

4.  Właściciel serwisu dobralogistyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 

    i.    Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,

 

    ii.   Czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych,

 

    iii.  Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim,

 

    iv.  Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

 

 

 

5.  Właściciel serwisu dobralogistyka.pl ma prawo do:

 

    i.   Weryfikacji wpisów do katalogu firm i ich prawdziwości.

 

    ii.  Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,

 

    iii. Usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,

 

    iv. Wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.

 

 

 

6.  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania ofert użytkownika, które znajdują się w portalu dobralogistyka.pl, w innych serwisach, które są jego własnością.

 

Właściciel usunie ofertę użytkownika z innych serwisów będących jego własnością na jego prośbę wysłaną droga elektroniczną na adres: marketing@dobralogistyka.pl

 

 

 

7.  Właściciel serwisu dobralogistyka.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby:

 

    i.   Zawartość serwisu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,

 

    ii.  Promować i reklamować serwis dobralogistyka.pl,

 

    iii. Serwis działał poprawnie,

 

    iv. Stale uzupełniać i powiększać zasoby serwisu.

 

 

 

III. USŁUGI:

 

1.  Serwis dobralogistyka.pl oferuje następujące usługi online:

 

    i.    Wpis do katalogu firm,

 

    ii.   Dodawanie oferowanych produktów i usług

 

    iii.  Dodawanie ogłoszeń powierzchni magazynowych do wynajęcia

 

    iv.  Dodawanie ogłoszeń sprzedaży produktów do działu giełda sprzętu

 

    v.   Dodawanie informacji o szkoleniach oferowanych przez użytkownika do działu szkolenia

 

    vi.  Dodawanie informacji o wydarzeniach do działu kalendarz wydarzeń

 

    vii. Umieszczania wiadomości i opinii w dziale forum

 

 

 

IV. WPIS DO KATALOGU FIRM:

 

1.   Wpis do katalogu jest usługą bezpłatną. Zawiera następujące dane i funkcje:

 

    i.   Dane teleadresowe użytkownika (adres, telefon, fax, email, www,) dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis dobralogistyka.pl, z wyjątkiem danych użytkowników będących osobami fizycznymi.   

 

    ii.  Opis firmy usługobiorcy dostępny dla wszystkich odwiedzających serwis dobralogistyka.pl

 

    iii. Adres internetowy w domenie dobralogistyka.pl (www.firma.dobralogistyka.pl)

 

    iv. Serwis internetowy z systemem zarządzania treścią.

 

    v. Możliwość publikacji ogłoszeń

 

2.   Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie dobralogistyka.pl. Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z właścicielem serwisu dobralogistyka.pl przesłanie zamówienia faksem lub tradycyjną pocztą.

 

3.   Właściciel serwisu dobralogistyka.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.

 

4.   Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

 

5.   Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.

 

6.   Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez właściciela serwisu dobralogistyka.pl opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem.

 

 

 

V. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI REKLAMOWE W POSTACI BANERÓW ORAZ MAILNGU:

 

1.   Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury PRO FORMA. Faktura PRO FORMA jest wystawiana na podstawie zamówienia.

 

2.   Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do właściciela serwisu dobralogistyka.pl płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA.

 

3.   Wszelkie płatności związane z korzystaniem z serwisu są dokonywane poprzez:

 

      a) Polecenie przelewu na konto właściciela serwisu dobralogistyka.pl. Nr konta bankowego: mBank,

 

4.   Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze PRO FORMA.

 

5.   Należność nie może zostać podzielona na raty.

 

6.   Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

7.   Realizacja zamówienia następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za fakturę PRO FORMA wystawioną przez właściciela serwisu dobralogistyka.pl.

 

8.  Właściciel serwisu dobralogistyka.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę PRO FORMA.

 

9.   Faktura PRO FORMA zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura PRO FORMA może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę, lecz tylko na wyraźną prośbę Zamawiającego.

 

10. Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach dobralogistyka.pl

 

 

 

VI. OGŁOSZENIA:

 

1.  Oferty zostały podzielone na 6 kategorii:

 

    i.    Powierzchnie magazynowe do wynajęcia

 

    ii.   Ogłoszenia sprzedaży na giełdzie sprzętu

 

    iii.  Produkty i Usługi

 

    iv.  Dam pracę i Szukam pracy

 

    v.  Wydarzenia

 

    vi. Szkolenia

 

2.  Oferty grupowane są według dat publikacji, lub kolejności alfabetycznej.

 

3.  Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego składania ofert i przeglądania wszystkich ofert.

 

4.  W dziale o nazwie „Powierzchnia magazynowa”, który jest integralną częścią serwisu publikowane będą oferty dotyczące nieruchomości komercyjnych tj.: powierzchnie magazynowe, powierzchnie produkcyjne i inne powierzchnie użytkowe, oraz reklamy firm i osób powiązanych z branżą TSL. Wszelkie inne oferty niespełniające podanych kryteriów będą usuwane bez informowania o tym Użytkownika. Ogłoszenia mogą zostać wyróżnione zgodnie z cennikiem.

 

5.  Treść oferty jest dostępna publicznie.

 

 

 

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

 

1.  Operator serwisu dobralogistyka.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.

 

2.  Użytkownik serwisu dobralogistyka.pl upoważnia właściciela serwisu dobralogistyka.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.

 

3.  Niektóre obszary serwisu dobralogistyka.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

 

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE:

 

1.  Prawa autorskie serwisu dobralogistyka.pl zostały zastrzeżone dla właściciela dobralogistyka.pl.

 

2.  Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba, że zostało to oznaczone inaczej.

 

3.  Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.

 

4.  Zawartość serwisu dobralogistyka.pl jest wyłączną własnością operatora serwisu dobralogistyka.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora serwisu dobralogistyka.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.

 

5.  W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator serwisu dobralogistyka.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

 

6.  Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez właściciela serwisu dobralogistyka.pl.

 

 

 

IX. NOTA PRAWNA

 

1.  Serwis dobralogistyka.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w serwisie dobralogistyka.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

 

2.  Serwis dobralogistyka.pl nie jest agencją pośrednictwa nieruchomości. Wszelkie przedstawione tu ogłoszenia powierzchni magazynowych publikowane w serwisie dobralogistyka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Serwis nie pośredniczy w transakcjach zawieranych przez klientów ani nie reprezentuje właścicieli nieruchomości. Korzystanie z treści udostępnionych w serwisie odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

 

3.  Właściciel serwisu dobralogistyka.pl nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy serwis.

 

4.  Właściciel serwisu dobralogistyka.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

 

 

 

X. REKLAMACJE:

 

1.  Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, właściciel serwisu dobralogistyka.pl zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub zwrotu wpłaconych należności.

 

2.  W przypadku powstania zastrzeżeń lub reklamacji związanymi ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej marketing@dobralogistyka.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany mailem o sposobie jej rozstrzygnięcia.

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1.  Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny w Bydgoszczy.

 

2.  Uwagi, zapytania prosimy kierować na:

 

 

 

TSL Consulting Krzysztof Holka

 

ul. Pod Blankami 4/6

 

85-034 Bydgoszcz

 

+48 882-700-300

 

marketing@dobralogistyka.pl